Beograd

%

,

km/h

hPa

GIS- Geografski informacioni sistem

U cilju što bolje obrade sakupljenih podataka sa terena i planiranja akcija suzbijanja komaraca, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je uveo 2013. godine GIS (Geografski Informacioni Sistem). GIS platforma koja se koristi za monitoring i suzbijanje komaraca na teritoriji grada Beograda je CadCorp SIS, verzija 8.0. Geografski Informacioni Sistem je skup baza podataka, programa i hardvera koji pruža nove mogućnosti u manipulacijama prostornim podacima, povezivanjem grafičkih podataka o prostoru sa tabelarnim podacima – аtributima. Na taj način se postiže veća efikasnost u upravljanju prostornim resursima i planiranju budućih poslova Zavoda.

null

Brojni terenski podaci su pre uvođenja GIS-a bili prikazivani u alfanumeričkim tabelama. Uvođenjem GIS-a podaci koji su pre bili u tabelama su sada prikazani na kartama, pri čemu se znatno olakšalo analiziranje, upravljanje i prikazivanje podataka. Za potrebe Zavoda firma Map Soft razvila je posebnu aplikaciju koja omogućava lakši unos i pregled prikupljenih podataka sa terena, izveštavanje i izradu tematskih karata. Monitoring i sprovođenje akcija tretmana larvi i odraslih formi komaraca praćeno je uz pomoć GPS uređaja, sa kojih se kasnije skidaju podaci i unose u bazu. Aktiviranjem aplikacije uneti podaci u bazu se prikazuju na digitalnoj karti.

Podaci sa terena, rezultati laboratorijskih ispitivanja, kao i podaci o broju obolelih se integrišu u jedinstvenu bazu podataka Microsoft SQL Server 2012. Kasnije se obradom ovih podataka dobijaju karte sa različitim slojevima koji sadrže informacije o brojnosti, lokaciji, rasprostranjenosti komaraca na određenom prostoru i dr. Prikaz informacija u vidu karte ima niz značajnih prednosti u odnosu na alfanumeričke izveštaje. Pri čemu raspored, pravila kretanja i promene nekih vrednosti je mnogo lakše uočiti na tematskoj karti, nego što se može uočiti u alfanumeričkim tabelama. Uz pomoć GIS-a prati se distribucija komaraca i njihovih staništa, pri čemu digitalne mape prikazuju i potencijalna staništa, na osnovu vegetacije, blizine vodenih površina, stepena urbanog područja i klimatskih činioca.

Takođe, Zavod poseduje i program Wialon Hosting uz pomoć kojeg se prate vozila na terenu prilikom akcija suzbijanja komaraca, u cilju kontrole pokrivenosti planiranih površina za suzbijanje.