Beograd

%

,

km/h

hPa

MISIJA ZAVODA ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EOKOLOGIJU

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je zdravstvena ustanova u mreži zdravstvenih ustanova koja posluje u državnoj svojini a osnivač je grad Beograd.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju obavlja zdravstvenu delatnost na više nivoa zdravstvene zaštite iz oblasti preventivne zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti u zdravstvenim i drugim ustanovama, u skladu sa zakonom.

Preventivna usluge koje pruža Zavod za biocide i medicinsku ekologiju zasnovana je na najboljim dokazima iz prakse i istraživanjima, a u skladu je sa najvišim profesionalnim i etičkim standardima.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju utvrđuje i prati sprovođenje jedinstvene doktrine u primeni biocida u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i sprovodi programe medicinske ekologije kroz procenu rizika u primeni biocida.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom.

Na IX redovnom sastanku Srpskog lekarskog društva, oktobra 1891. godine doneta je odluka o osnivanju Zavoda za dezinfekciju, a dr Milan Jovanović-Batut je dobio obavezu da napravi projekat o osnivanju Zavoda. Dezinfekcioni zavod sagrađen je oktobra 1893. godine na Vračaru i bio je jedna od prvih preventivnih zdravstvenih ustanova na Balkanu.

Nova zgrada sagrađena je krajem 1933. godine na inicijativu dr M. Bulija, v.d. šefa Odseka javne higijene, sa najsavremenijom opremom i uređenjem u Evropi toga vremena.

Zbog izgradnje mosta Gazela stara zgrada je porušena 1968.godine, a sagrađena je nova u Trebevićkoj ulici, gde se Zavod i danas nalazi.