Beograd

%

,

km/h

hPa

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADžMENTA

Zavoda za biocide je sastavni deo poslovne politike, zasnovana je na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju, pružanjem pravovremenih, efektivnih i efikasnih DDD usluga i usluga fulmigacije, usluge suzbijanja krpelja, komaraca, larvi i i odraslih formi komaracija, usluge monitoringa štetnih organizama, sprovođenje centralizovane sterilizacije medicinskog pribora i opreme etilen oksidom za potrebe zdravstvenih ustanova, prognoza, nadzor i kontrola nad izvođenjem dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, izrada programa DDD usluga, kao i obuka za rad sa biocidima u programima javnog zdravlja, a sa ciljem zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i očekivanja.

Osnovni stavovi Politike ogledaju se u sledećem:
• Kontinuirana implementacija standarda akreditacije i nadzorne procene
• Postizanje standarda kvaliteta (uvođenje novih standarda za laboratorije) i unapređenje kvaliteta rada
• Sprovođenje aktivnosti interne revizije i implementacija sistema finansijskog upravljanja i kontrole
• Kompletiranje informacionog sistema za praćenje svih relevantnih parametara
• Investiciona ulaganja u savremene uređaje, opremu, vozila i građevinske objekte
• Povećanje programskih aktivnosti koje se odnose na kontrolu vektora – prenosioca zaraznih bolesti na teritoriji grada Beograda kao i na teritoriji Republike Srbije
• Kontinuirano usavršavanje kadrova i podizanje motivacije zaposlenih
• Razvijanje tržišnog modela finansiranja
• Ispunjavanje svih zahteva i očekivanja korisnika i relevantnih zainteresovanih strana
• Konstantnu analizu poslovnog okruženja i uočavanja rizika i prilika za poslovanje koje proizilaze iz okruženja
• Posvećenost najvišeg rukovodstva: primeni liderskih veština, privrženosti i aktivnom učešću u svim procesima integrisanog sistema menadžmenta
• Uspostavljanje i kontinualno unapređenje IMSa, identifikujući rizike i prilike koje mogu imati uticaj na usaglašenost usluga i mogućnost unapređenja zadovoljstva kupca, na bezbednost i zdravlja na radu, zaštitu životne redine, bezbednost informacija i realizacije DDD usluga
• Obezbeđenje stručnog, kvalitetnog i kreativnog kadra kako iz domena poslovnih aktivnosti i uključivanje svih zaposlenih u uspostavljanje, održavanje i unapređenje integrisanog sistema menadžmenta,
• Održavanje i kontinualno unapređenje znanja, kompetentnosti i svesti zaposlenih o poslovnim aktivnostima, bezbednosti i zdravlju na radu, zaštiti životne sredine, bezbednosti informacija, pružanja DDD usluga
• Primenu procesnog pristupa i razmišljanja zasnovanog na riziku
• Donošenje odluka na osnovu činjenica;
• Uspostavljanje i upravljanje uzajamno korisnim odnosima sa svim zainteresovanim stranama;
• Obezbeđenje resursa za uspostavljanje, primenu, održavanje i stalno poboljšanje integrisanog sistema menadžmenta,
• Uvođenje novih usluga, metoda i tehnika rada i procesa;
• Smanjenje troškova;
• Obezbeđenje prepoznatljivosti imidža društva na tržištu,
• Stalni razvoj resursa organizacije, kako ljudskih, tako i materijalnih
• Povećanje kadrovske i tehničke spremnosti za upravljanje rizikom u vanrednim situacijama u skladu sa Procenom rizika i planom postupanja u vanrednim situacijama

Integrisani sistem menadžmenta se prati, meri, preispituje i kontinualno poboljšava uz redovno izveštavanje i komunikaciju statusa i efikasnosti na svim nivoima Zavoda.

Realizacijom utvrđenih ciljeva integrisanog sistema menadžmenta Zavoda ostvaruje visoki nivo zadovoljstva korisnika, konkurentski položaj na tržištu, međusobno poverenje i saradnju sa svojim korisnicima, ali i zadovoljenje zahteva i težnji svih zainteresovanih strana.

Ostvarivanje ciljeva definisanih ovom Politikom je stalan zadatak svih zaposlenih u Zavodu.

POLITIKA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA

Politika bezbednosti informacija ima za cilj da obezbedi zaštitu informacija i imovinu Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju od svih pretnji, internih ili eksternih, slučajnih ili namernih, kroz uspostavljanje, primenu, izvršavanje, nadziranje, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje integrisanog sistema menadžmenta (sistema menadžmenta kvaliteta, sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, sistema upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu i sistema menadžmenta bezbednosti informacija).

Primena ove Politike, dokumentovanih informacija, procedura i pravila, koja su definisana, je važna za održavanje integriteta informacionog sistema Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju u pružanju podrške realizaciji svih poslovnih procesa, zaposlenima kao i drugim zainteresovanim stranama.

Politika bezbednosti informacija je osnova sistema menadžmenta bezbednosti informacija koji obezbeđuje:
• da informacije budu zaštićene od neovlašćenog pristupa,
• da se održava poverljivost informacija,
• da informacije neće biti otkrivene neovlašćenim osobama, slučajnim ili namernim aktivnostima,
• da će integritet informacija biti sačuvan kroz zaštitu od neovlašćene izmene,
• da će biti omogućen pristup i izmena informacija ovlašćenim licima kada je to potrebno,
• usaglašenost sa zakonskim, tehničkim i kontrolnim zahtevima,
• da će sve povrede bezbednosti informacija biti razmatrane i istražene i
• da će biti pružena podrška ovoj Politici kroz definisanje poslovnih planova koji će se održavati i testirati u svakodnevnom radu.

Specifična pravila su postavljena da podrže ovu politiku uključujući:
• fizičku bezbednost,
• kontrole pristupa informacijama
• obrazovanje zaposlenih u vezi bezbednosti informacija i specifičnim obukama,
• internet i elektronsku poštu,
• načini korišćenja prenosnih uređaja (notebook računari, PDA uređaji, mobilnih uređaja),
• čuvanje i raspoloživost informacija,
• prevencija i detekcija delovanja virusa, trojanaca i drugog malicioznog koda i
• zaštita podataka kroz arhiviranje (backup).

Ova Politika se primenjuje i redovno preispituje u svim segmentima poslovanja u smislu pružanja usluga i podrške poslovanju našim poslovnim partnerima i komitentima.

Ostvarivanje ciljeva definisanih ovom Politikom je stalan zadatak svih zaposlenih u preduzeću.