Beograd

%

,

km/h

hPa

SAVREMENA ISTORIJA

U okviru Orjentacionog programa suzbijanja komaraca na teritoriji Beograda u 2007. i 2008. godini , Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je vršio suzbijanje larvenih i kućnih formi komaraca na teritoriji 10 gradskih opština kao i na delu opštine Obrenovac, na ukupnoj površini od oko 20.000 ha i 3.500 stambenih ulaza saglasno nalogu i uputstvima ekspertskog tima formiranog od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine. Orjentacioni programa suzbijanja komaraca na teritoriji Beograda obuhvatao je i suzbijanje buva u obimu od 1.200 stambenih zgrada s obzirom da se ovi insekti pojavljuju u istim ili sličnim uslovima i na istim staništima gde i kućne forme komaraca.

Od 2007. do 2010. godine na zahtev Sekretarijata za zaštitu životne sredine i u saradnji sa izvođačima, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je sačinjavao planove rada ekipa, organizovao izdavanje potrebnih količina preparata svim izvođačima, službi stručne prognoze, nadzora i kontrole (Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd-Zemun i Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu) dostavljao planove rada sa detaljnim vremenskim rasporedom za svakog izvođača kako za suzbijanje odraslih formi komaraca kako sa zemlje tako i za suzbijanje odraslih i larvenih formi komaraca iz aviona.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju 2011. godine otpočeo je sa monitoringom larvenih formi komaraca. Monitoring je podrazumevaо praćenja brojnosti i utvrđivanje stadijuma razvića larvi (jaja, larveni stadijumi, lutka), praćenje stanja vodene površine i njene temperature, kao i meteoroloških uslova na terenu. Postupak je u skladu sa metodologijom koju je preporučila Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization). Takođe, sprovodi monitoring i prognozu i suzbijanje odraslih formi komaraca na orijentaciono utvrđenoj površini od 80.000 ha uređajima sa zemlje. Monitoring odraslih formi komaraca vršen je na 17 gradskih opština metodom ČOVEK/ČAS ( boravak stručnih lica na određenoj lokaciji 15 minuta i brojanje sletelih komaraca u tom vremenskom intervalu).

U 2012. i 2013. godini , Zavod za biocide i medicinsku ekologiju počinje monitoring odraslih formi komaraca savremenim klopkama (BG -SENTINEL klopka tip 1 , sa ugljendioksidom kao atraktantom), kada i počinje program sprovođenja mera za sprečavanje/smanjenje rizika obolevanja od groznice Zapadnog Nila. U 2012 godini Zavod sprovodi monitoring larvi i odraslih formi komaraca u objektima kanalizacionih crpnih stanica na teritoriji Grada Beograda.

Danas je Zavod jedinstvena zdravstvena ustanova u Republici Srbiji, specijalizovana za kontrolu brojnosti i suzbijanje vektora prenosioca zaraznih bolesti , dezinfekciju i sterilizaciju, kao i praćenje efikasnosti i ekotoksikoloških parametara biocida u cilju očuvanja i unapređenja životne sredine.

S obzirom da se Zavod nalazi u mreži zdravstvenih ustanova 2013. godine je akreditovan od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova na period od 7 godina.

Sa ciljem upravljanja procesima i unapređenja kvaliteta rada Zavod je implementirao sledeće sisteme menadžmenta:

• SRPS ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvaliteta
• SRPS ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom
• SRPS OHSAS 18001:2008 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
• ISO 27001:2013 Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija
• CEN EN 16636:2015 Upravljanje uslugama suzbijanja štetočina

SARADNJA SA MINISTARSTVOM ZDRAVLJA

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja Zavod za biocide i medicinsku ekologiju sprovodi aktivnosti različitih programa sa ciljem prevencije pojave i širenja zaraznih bolesti.

Jedan od njih je program „Entomološki nadzor komaraca i detekcija izazivača vektorskih zaraznih bolesti – groznice Zapadnog Nila, denga, čikungunje, Zika groznice i malarije“ čije aktivnosti su se sprovodile tokom 2017. i tekuće 2018 . godine. Program je počeo sa sprovođenjem 2013. godine kada je nosio naziv „Detekcija virusa Zapadnog Nila kod populacije komaraca na teritoriji Republike Srbije“ koristeći PCR real time metodu (nabavkom PCR uređaja), što je predstavljalo novinu u našoj državи i Zavod sa ponosom može reći da je bio pionir u toj oblasti. Izlovljavanje i analiza populacija komaraca se vršila u 26 gradova Srbije, pri čemu su jedinke pozitivne na virus Zapadnog Nila detektovane u 14 gradova, uključujući i Beograd. Iste godine je prema epidemiološkim indikacijama posećeno još 20 naseljenih mesta, pri čemu je na 5 lokacija potvrđen analizirani virus. Naredne dve godine, 2014. i 2015. godine program je nosio naziv „Detekcija virusa Zapadnog Nila u populacijama komaraca na teritoriji Republike Srbije“ pri čemu su analizirane populacije komaraca istih gradova kao i 2013. godine i uočeno smanjenje broja gradova pozitivnih na virus Zapadnog Nila, kao i broj pozitivnih jedinki komaraca. Naredne , 2016. godine , saradnja Zavoda i Ministarstva zdravlja je nastavljena kroz program „Entomološki nadzor komaraca vektora groznice Zapadnog Nila“.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju se može pohvaliti eminentnim stručnjacima koji redovno prate stanje na terenu, kao i sve promene i trendove u svetu, konstantno se usavršavajući kroz stručne obuke, radionice i kongrese.

Drugi program koji Zavod sprovodi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja od 2014. godine je „Detekcija izazivača Lajmske bolesti, virusnog krpeljskog encefalitisa i humane granulocitne anaplazmoze na populaciji krpelja i teritorijalna distribucija na teritoriji Republike Srbije“. U okviru ovog programa stručnjaci Zavoda vrše monitoring, izlovljavanje živih jedinki i njihovu mikrobiološku analizu. Ovom analizom se vrši detekcija prisustva bakterija Borrelia burgdorferi (izazivač Lajmske bolesti), Anaplasma phagocytophilum (izazivač humane granulocitne anaplazmoze), kao i detekcija virusa krpeljskog encefalitisa, PCR real time metodom. Aktivnosti ovog programa se sprovode u velikom broju gradova Republike Srbije. Stručnjaci Zavoda kontinuirano prate i izveštavaju građanstvo o stanju na terenu i aktuelnim rezultatima.

SARADNJA SA SEKRETARIJATOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Tokom 2012. godine u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine izveden je projekat „Istraživanje uloge i značaja mišolikih glodara na teritoriji grada Beograda u cilju regulacije brojnosti na ekološkim principima i zaštitа zdravlja stanovništva od zoonoza (EKOZOON)“. Rezultati projekta su pokazali visoku zaraženost populacija sivog pacova bakterijama Leptospira sp. i Borrelia burgdorferi. Ovi rezultati su takođe ukazali i na veliki značaj koji ima sistematska deratizacija u suzbijanju zoonoza koje prenose glodari u urbanoj sredini i u zaštiti zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti.

Tokom nezapamćenih poplava u novijoj istoriji koje su pogodile Beograd u maju 2014. godine Zavod je svojim zalaganjem i radom na poslovima dezinfekcije poplavljenih područja zavredio poverenje Sekretarijata za zaštitu životne sredine i stekao isključivo pravo za obavljanje sledećih aktivnosti na teritoriji Beograda:

Obavljanje poslova dezinfekcije (tekuće, završne i prema epidemiološkim indikacijama), dezinsekcije (vlažnom aplikacijom, ručnim ili motornim prskalicama, hladnim i toplim zamagljivanjem ili aplikacijom gela) i deratizacije (uglavnom hemijske , a po potrebi i mehaničke) u zdravstvenim ustanovama, objektima osnovnih škola, predškolskih ustanova, objektima socijalne zaštite, objektima javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd, kao i objektima organa Grada Beograda.

Obavljanje poslova sistematske deratizacije koja obuhvata monitoring štetnih glodara na terenu tokom cele godine, organizaciju i izvođenje suzbijanja štetnih glodara na području svih 17 beogradskih opština, koja se sastoji iz dva kruga (prolećnog i jesenjeg). Sistematska deratizacija obuhvata stambene jedinice (podrumske prostorije, šupe), individualna domaćinstva, nehigijenska naselja, priobalje i neuređene zelene površine na teritoriji Grada Beograda. Koriste se preparati koji imaju rešenje o upotrebi kod Ministarstva zaštite životne sredine.

Obavljanje poslova suzbijanja krpelja na teritoriji Grada Beograda. Aktivnosti se sastoje od praćenja brojnostи krpelja na svim značajnijim javnim zelenim površinama, izletištima, parkovima i park – šumama od proleća do jeseni u skladu sa klimatskim uslovima i očekivanom pojavom krpelja i njihovog suzbijanja hemijskim tretmanom. Monitoring krpelja se vrši na zelenim površinama 16 gradskih opština Grada Beograda. Postupak monitoringa krpelja se sastoji od provlačenja bele flanelske zastave preko zelenih površina, na osnovu čijih rezultata se organizuje i sprovodi hemijski tretman. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju takođe pruža mogućnost građanima da donesu krpelja uklonjenog sa tela čoveka radi ispitivanja na prisustvo uzročnika Lajmske bolesti. O svim akcijama građani se blagovremeno obaveštavaju putem sredstava javnog informisanja. Sredstva kojima se vrši suzbijanje registrovana su od strane Ministarstava zaštite životne sredine i bezbedna su kako za ljude, tako i za životinje.

Obavljanje poslova suzbijanja larvi komaraca. Larvicidnim tretmanom su obuhvaćene površine u priobalju Save i Dunava, kao i melioracioni i transmisioni kanali, stalne i povremene bare, prirodni kapaciteti otpadnih voda (kanalizacione crpne stanice, fekalni kanali), šahtovi, iskopine, jezera. Pored suzbijanja larvi na otvorenim površinama od 2016. godine Zavod prvi put sprovodi suzbijanje larvenih formi komaraca i na mikrožarištima u individualnim domaćinstvima. Ovaj tretman obuhvata septičke jame, jezerca, burad, kante i sl. u individualnim domaćinstvima, kao i u podrumskim prostorijama stambenih i drugih objekata. Izrada plana suzbijanja larvenih formi komaraca podrazumeva praćenje brojnosti larvi, strukturu larvenih stadijuma i lutki, karakteristike vodenih površina tj. njihovu prirodu (dubinu, zagađenost, osunčanost, gustinu vegetacije itd.), kao i klimatsko meteorološke uslove. Na osnovu tih karakteristika određuju se lokacije za sprovođenje larvicidnog tretmana. U okviru tretmana mikrožarišta preparat se primenjuje ručnim rasipanjem granula na prisutnim vodenim površinama. Suzbijanje larvi vrši se preparatom koji je registrovan kod nadležnog ministarstva i nalazi se na listi registrovanih biocidnih proizvoda. Preparat spada u grupu regulatora rasta, što znači da sprečava prelazak larve ili lutke u naredni stadijum razvića.

Obavljanje poslova suzbijanja kućnih formi komaraca. Zabluda je da tokom zimskih meseci komarci izostaju iz našeg neposrednog okruženja. Tokom zimskih meseci komarci se povlače u zatvorene prostore kako bi prezimeli. Prezimljavanje komaraca može da se obavi u stadijumu oplođenih ženki, larvi ili jaja. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju kroz njihovo suzbijanje, na još jedan način štiti zdravlje svojih građana. Ukoliko su uslovi sredine adekvatni, temperatura vazduha povoljna i ima stajaće vode u prostoriji komarci će biti aktivni tokom čitave zime. Najčešće se nalaze u hodnicima stambenih zgrada, podrumskim prostorijama, tehničim etažama, garažama itd. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju organizuje suzbijanje komaraca u zatvorenom prostoru u 7200 objekata godišnje.

Obavljanje poslova suzbijanja odraslih formi komaraca na otvorenom prostoru. Suzbijanje komaraca, koje se u Beogradu kontinuirano sprovodi od 1974. godine predstavlja deo integralnog pristupa prevencije endemskih zaraznih oboljenja kao što su malarija, poliomijelitis, encefalitis, žuta groznica i druga virusna oboljenja koja prenose pojedine vrste komaraca. Beograd svojim geografskim položajem, klimatskim, ekološkim i socio-ekonomskim karakteristikama predstavlja vulnerabilno područje za pojavu nekih od navedenih oboljenja. Cilj programa suzbijanja komaraca je biološka kontrola i smanjenje brojnosti populacije komaraca, kao preventivna mera za smenjenje rizika od endemskih zaraznih i drugih oboljenja. Suzbijanje se vrši savremenim uređajima sa zemlje, ručnim dimnim generatorom za termalno zamagljivanje „IGEBA EVO 35“, zapremine rezervoara 5 l, dimnim generatorom za termalno zamagljivanje „IGEBA TF 65/20 E“, zapremine rezervoara 20 l i dimnim generatorom za termalno zamagljivanje „IGEBA TF 95“, zapremine rezervoara 60 l.

Obavljanje poslova monitoringa štetnih organizama na teritoriji Grada Beograda

Obavljanje poslova dezinfekcije prema programskim indikacijama i u vanrednim situacijama na teritoriji Grada Beograda. U toku pandemije ebole tokom 2014. godine , Zavod za biocide i medicinsku ekologiju učestvovao je u izradi većeg broja uputstava i procedura za zaštitu od pojave ove bolesti na teritoriji Republike Srbije: „Procedura o korišćenju zaštitne opreme i osnovama dezinfekcije po epidemiološkim indikacijama (infektivni agens – virus ebole)“, „Upustvo za dezinfekciju kontaminiranih prostora od infektivnog agensa ebola virusa uz primenu mera lične zaštite“, uputstva za sprečavanje epidemije ebole, uputstva o pravilnom korišćenju mera lične zaštite od ebola virusa i uputstva za ponašanje zaposlenih na međunarodnim aerodromima u slučaju sumnje na ebolu i sl. Zaposleni Зavoda vršili su obuku zdravstvenih radnika o sprečavanju epidemije ebole, pravilnom korišćenju mera lične zaštite i osnovama dezinfekcije po epidemiološkim indikacijama. Zavod je takođe vršio dezinfekciju vozila kojima su transportovani azilanti za koje se sumnjalo da su mogli biti izloženi virusu ebole.

Tokom poplava na teritoriji Beograda u maju 2014. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju učestvovao je u otklanjanju posledica poplave na teritoriji 6 gradskih opština, od kojih su najveće površine tretirane u Obrenovcu i Lazarevcu. U Obrenovcu je dezinfikovano 6000 stanova, 1800 kuća i 17000 seoskih domaćinstava na teritoriji opštine. Takođe je vršena dezinfekcija po novoformiranim Centrima za prihvatni smeštaj evakuisanih lica sa poplavljenih teritorija širom grada i prostorija gde je zasedao Krizni štab, kao i postavljanje dezо-barijera i podelom dezinfekcionih sredstava građanstvu i institucijama angažovanim na asanaciji terena. Ukupna dezinfikovana površina iznosila je 10.000.000 м2. Brzim reagovanjem i odgovornim radom stručnih ekipa Zavoda na terenu sprečeno je da stanovništvo sa poplavljenih područja oboli od zaraznih bolesti u epidemijskom obimu. U prilog pravilne zaštite i bezbednosti na radu na ugroženom području sa visokim epidemiološkim rizikom govori i činjenica da među ekipama Zavoda koje su obavljale dizinfekciju nije bilo zaraženih. Na osnovu rezultata i stručnosti pokazane u sanaciji posledica poplava, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je postao deo Nacionalne strategije za zaštitu i spasavanje čiji je cilj zaštita života, zdravlja i imovine, životne sredine i kulturnog nasleđa Republike Srbije. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju takođe je stavljen na listu osposobljenih pravnih lica Rešenjem o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 93/2014 od 19.12.2014.godine).

U okviru odgovora zdravstvene službe na migrantsku krizu, u sklopu javnozdravstvenih programa u tranzitno-prihvatnim centrima, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je, od momenta dijagnostikovanja infestacije telesnim vašima među migrantima, bio uključen u uspostavljanje i preduzimanje protivepidemijskih mera u objektima za smeštaj migranata na teritoriji Beograda. U saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Zavod je učestvovao u izradi dokumenta pod nazivom „Stručno-metodološko uputstvo za postupak nadzora i suzbijanja infestacije telesnim vašima u populaciji migranata na teritoriji Republike Srbije“, koji je korišćen kao osnovni dokument od strane nadležnih zavoda za javno zdravlje u organizovanju i sprovođenju mera za suzbijanje infestacije telesnim vašima u svim tranzitno -prihvatnim centrima u zemlji. Kao referentna ustanova sa iskustvom u sličnim situacijama, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je tokom 2016. godine pozvan od strane regionalnih Zavoda za javno zdravlje u da pruži stručnu pomoć u rešavanju problema infestacije vašima među migrantima u tranzitno-prihvatnim centrima u na teritoriji Srbije. Zavod je, pored stručne pomoći u vidu saveta i obuke, regionalnim zavodima za javno zdravlje pružao i materijalnu pomoć u biocidnim proizvodima, ličnoj zaštitnoj opremi i drugim sredstvima za rad.

Kao nadležna ustanova za obavljanje DDD poslova i suzbijanje vektora zaraznih bolesti na teritoriji grada Beograda, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je od 2016. godine tokom čitavog perioda kontinuirano sprovodio preventivne mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostora, kao i mere depedikulacije garderobe, posteljine i predmeta, u tranzitno-prihvatnim centrima u Krnjači i Obrenovcu, koji se nalaze na teritoriji grada.

Tokom poplava na teritoriji grada Beograda u julu 2018. godine Zavod za biocide i medicinsku ekologiju učestvovao je u otklanjanju posledica poplava na teritoriji 7 gradskih opština. Izvršena je dezinfekcija oko 700 domaćinstava. Ukupna dezinfikovana površina iznosila je oko 600.000 m2. Efikasnost sprovedenih mera još jednom je potvrđena odsustvom pojave zaraznih oboljenja među stanovništvom i zaposlenima u Zavodu.

SARADNJA SA SEKRATARIJATOM ZA ZDRAVSTVO

Ambrozija spada u opasne alergene koji izazivaju tegobe kod oko 10% ljudske populacije. Kod ljudi polen ambrozije je uzročnik 75% svih polenskih alergija pri čemu ne postoji starosna granica za pojavu osetljivosti. Monitoring i suzbijanje ove alergene korovske biljke Zavod uspešno sprovodi оd 2017. godine u okviru Programa „Ambrozija kao zdravstveni rizik , monitoring i suzbijanje ambrozije sa neuređenih javnih površina na teritoriji Grada Beograda“, na javnim neuređenim zelenim površinama na području Grada Beograda. Stručne i obučene ekipe sprovode monitoring i suzbijanje ambrozije savremenim mašinama i preparatima odobrenim od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

ZAVOD DANAS

Danas , Zavod za biocide i medicinsku ekologiju pre svega čini jedan multidisciplinarni tim, sačinjen od stručnjaka iz oblasti medicine, veterine, biologije, ekologije, hemije, zaštite bilja i geografije. Svi oni, sinhronim delovanjem i zajedničkim naporom doprinose prevenciji i zaštiti zdravlja stanovništva. Svojim konstantнim unapređivanjem i obučavanjem prate sve svetske trendove na polju zdravstvene zaštite i primenjuju najnovije metode u svom radu.

Zavod u svom sastavu ima i laboratoriju koja je formirana 2007. гodine i sastoji se od analitičke – namenjene za ispitivanja hemijske ispravnosti biocida i laboratorije za ispitivanje biološke efikasnosti pomenutih proizvoda. Ovi preparati koriste se kao registrovani biocidni proizvodi za tretman suzbijanja larvi i odraslih formi komaraca, krpelja i štetnih glodara, za primenu u komunalnoj higijeni. Pomenuta ispitivanja rade stručnjaci iz oblasti veterine, hemije,biologije i zaštite bilja. U njoj se aktivno radi i na razvoju i ispitivanju novih biocidnih proizvoda. Razvoj novih proizvoda predsтavљa rezulтaт razvoja poslovne sтraтegije koja za cilj ima unapređenje kvaliteta rada kroz povećanje efikasnosti na terenu i očuvanje životne sredine.
Analitička ispitivanja kvaliteta biocidnih preparata radе se upotrebom instrumentalne tehnike, uz primenу adekvatnih metoda (CIPAC, AOAC, WHO).

Laboratorija raspolaže savremenom opremom koja predstavlja potvrdu unapređenja samog kvaliteta rada u pogledu pružanja usluga svojim korisnicima. Analitička laboratorija u svom sastavu sadrži aparate za gasnu i tečnu hromatografiju renomiranih proizvođača, bez kojih se danas ne bi mogla zamisliti ni jedna savremena laboratorija. Tu se nalazi i UV spektrofotometar, analitička vaga, magnetne mešalice, rotacioni vakuum uparivač, ultrazvučno kupatilo, pH metri i ostala prateća oprema kao i potrošni materijal, sve što je jednoj laboratoriji potrebno za precizne i kvalitetne analize. Naša laboratorija se od ove godine može pohvaliti još jednim vrlo vrednim aparatom, a to je Atomski apsorpcioni spektrofotometar, koji pruža mogućnost mnogobrojnih analiza i otvara vrata Zavoda za neke nove poslove u budućem radu.

U laboratoriji radi stručan i obučen kadar koji u potpunosti obavlja sve aktivnosti predviđene planom i programom. Velika pažnja posvećuje se edukaciji zaposlenih u službi, sa ciljem uvođenja novih metoda u radu kako na terenu, tako i u laboratoriji.

Poštujući smernice dobre laboratorijske prakse i stručno metodološko uputstvo, Služba za biocide i medicinsku ekologiju realizuje svoje aktivnosti prema definisanim procedurama i uputstvima za rad, kako na terenu tako i u samoj laboratoriji.

Poštujući Мisiju i Вiziju kao i Strateški plan Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju , zaposleni stručni kadar u Сlužbi za biocide i medicinsku ekologiju prati smernice dobre laboratorijske prakse i koristi sva svoja stečena znanja radeći na neprekidnom stručnom usavršavanju u cilju uvođenja novih tehnologija u svom radu i dobijanjу što pouzdanijih i preciznijih rezultata, kako bi se zadovoljile potrebe korisnika naših usluga.

Pored laboratorije tu su i dve komore za sterilizaciju etilen oksidom kao i savremeni vozni park neophodan za efikasan i uspešan rad ekipa na terenu.

IMPLEMENTACIJA NOVIH TEHNOLOGIJA

U cilju efikasnije realizacije operativnih poslova 2007 . godine uvedeno je korišćenje GPS sistema, pri čemu su koordinate dostavljane članovima tima biološke prognoze, nadzora i kontole. Od 2011. godine do danas GPS uređaji koriste se za mapiranje lokacija na kojima se sprovodi monitoring. Kako bi se dobili kompletniji podaci kojima može da se manipuliše Zavod za biocide i medicinsku ekologiju 2013. godine uvodi GIS (Geografski Informacioni Sistem) i posebnu aplikaciju za unos podataka sa terena prilikom monitoringa. Podaci sa terena kao što su klimatsko meteorološki uslovi, temperatura vodene površine, broj uzorkovanih larvi i vrsta, koordinate lokacije i sl. unose se jedinstvenu bazu, pri čemu se kasnije ti podaci eksportuju u vidu tabele i mape. Uz pomoć GIS-a prati se distribucija komaraca i njihovih staništa, pri čemu digitalne mape prikazuju i potencijalna staništa, na osnovu vegetacije, blizine vodenih površina, stepena urbanog područja i klimatskih činioca. U cilju postizanja efikasnijeg monitoringa, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je 2017. godine kupio dron DJI Inspire 1 pro radi lakšeg pronalaženja nedostupnih vodenih površina i snimanja stanja na terenu.