Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

Politika kvaliteta

INTEGRISANA POLITIKA KVALITETA

Politika integrisanog sistema menadžmenta Zavoda za biocide je sastavni deo poslovne politike, zasnovana je na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju, pružanjem pravovremenih, efektivnih i efikasnih DDD usluga i usluga fulmigacije, usluge suzbijanja krpelja, komaraca, larvi i i odraslih formi komaracija, usluge monitoringa štetnih organizama, sprovođenje centralizovane sterilizacije medicinskog pribora i opreme etilen oksidom za potrebe zdravstvenih ustanova, prognoza, nadzor i kontrola nad izvođenjem dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, izrada programa DDD usluga, kao i obuka za rad sa biocidima u programima javnog zdravlja, a sa ciljem zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i očekivanja.

Osnovni stavovi te Politike ogledaju se u sledećem:


 • zadovoljenje korisnika usluge, njihovih iskazanih i neiskazanih potreba i očekivanja,

 • uspostavljanje i održavanje partnerskih odnosa  sa korisnicima usluge i isporučiocima,

 • zadovoljenje potreba i očekivanja zainteresovanih strana,

 • kontinualno poboljšavanje procesa realizacije usluge, ulaganje u ljudske resurse i opremu u cilju održavanja savremenog tehnološkog nivoa, 

 • uređenost administrativnog, radnog i skladišnog prostora, 

 • unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala, energije i vode, smanjenje emisija u vazduh i sprečavanje zagađenja voda i zemljišta,

 • težnja ka smanjenju ukupnog otpada kao i uklanjanje otpada, koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu,

 • kontinualno poboljšavanje učinaka zaštite životne sredine,

 • uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija važnih za životnu sredinu,

 • obezbeđenje maksimalne informisanosti i komunikacija kroz informacioni sistem,

 • sistematsko upravljanje ljudskim resursima uz obezbeđenje obuke kako iz domena poslovnih aktivnosti, tako i iz domena bezbednog i zdravog rada, kao i zaštite životne sredine, u okviru delatnosti Zavoda,

 • stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad, bez profesionalnih bolesti i povreda na radu, 

 • poštovanje zakonodavstva, posebno iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine, 

 • stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti Integrisanog sistema menadžmenta.Rukovodstvo organizacije privrženo je ovoj Politici IMS-a i odgovorno za njeno sprovođenje u skladu sa zahtevima poslovne politike i standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008. Svi rukovodioci i zaposleni dužni su da se ponašaju u skladu sa ovom Politikom i da rade na ostvarenju ciljeva IMS-a, koji iz nje proističu i kojima se ona ostvaruje. Ova Politika IMS-a se stavlja na uvid svim koji rade u i za Zavod, sa ciljem da budu svesni svojih ličnih obaveza, kao i drugim zaintresovanim stranama.

Visoka profesionalnost u obavljanju poslova, odgovornost, obuka za kvalitet i motivisanost svih zaposlenih u Zavodu za biocide omogućava ostvarivanje iskazanih ciljeva politike kvaliteta. Kontinualno poboljšanja kako sistema menadžmenta kvalitetom, tako i bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine predstavlja osnovno strateško opredeljenje kako rukovodstva, tako i svih zaposlenih.