Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADžMENTA

Politika integrisanog sistema menadžmenta Zavoda za biocide je sastavni deo poslovne politike, zasnovana je na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju, pružanjem pravovremenih, efektivnih i efikasnih DDD usluga i usluga fulmigacije, usluge suzbijanja krpelja, komaraca, larvi i i odraslih formi komaracija, usluge monitoringa štetnih organizama, sprovođenje centralizovane sterilizacije medicinskog pribora i opreme etilen oksidom za potrebe zdravstvenih ustanova, prognoza, nadzor i kontrola nad izvođenjem dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, izrada programa DDD usluga, kao i obuka za rad sa biocidima u programima javnog zdravlja, a sa ciljem zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i očekivanja.
Osnovni stavovi Politike ogledaju se u sledećem:
• Kontinuirana implementacija standarda akreditacije i nadzorne procene
• Postizanje standarda kvaliteta (uvođenje novih standarda za laboratorije) i unapređenje kvaliteta rada
• Sprovođenje aktivnosti interne revizije i implementacija sistema finansijskog upravljanja i kontrole
• Kompletiranje informacionog sistema za praćenje svih relevantnih parametara
• Investiciona ulaganja u savremene uređaje, opremu, vozila i građevinske objekte
• Povećanje programskih aktivnosti koje se odnose na kontrolu vektora - prenosioca zaraznih bolesti na teritoriji grada Beograda kao i na teritoriji Republike Srbije
• Kontinuirano usavršavanje kadrova i podizanje motivacije zaposlenih
• Razvijanje tržišnog modela finansiranja
• Ispunjavanje svih zahteva i očekivanja korisnika i relevantnih zainteresovanih strana
• Konstantnu analizu poslovnog okruženja i uočavanja rizika i prilika za poslovanje koje proizilaze iz okruženja
• Posvećenost najvišeg rukovodstva: primeni liderskih veština, privrženosti i aktivnom učešću u svim procesima integrisanog sistema menadžmenta
• Uspostavljanje i kontinualno unapređenje IMSa, identifikujući rizike i prilike koje mogu imati uticaj na usaglašenost usluga i mogućnost unapređenja zadovoljstva kupca, na bezbednost i zdravlja na radu, zaštitu životne redine, bezbednost informacija i realizacije DDD usluga
• Obezbeđenje stručnog, kvalitetnog i kreativnog kadra kako iz domena poslovnih aktivnosti i uključivanje svih zaposlenih u uspostavljanje, održavanje i unapređenje integrisanog sistema menadžmenta,
• Održavanje i kontinualno unapređenje znanja, kompetentnosti i svesti zaposlenih o poslovnim aktivnostima, bezbednosti i zdravlju na radu, zaštiti životne sredine, bezbednosti informacija, pružanja DDD usluga
• Primenu procesnog pristupa i razmišljanja zasnovanog na riziku
• Donošenje odluka na osnovu činjenica;
• Uspostavljanje i upravljanje uzajamno korisnim odnosima sa svim zainteresovanim stranama;
• Obezbeđenje resursa za uspostavljanje, primenu, održavanje i stalno poboljšanje integrisanog sistema menadžmenta,
• Uvođenje novih usluga, metoda i tehnika rada i procesa;
• Smanjenje troškova;
• Obezbeđenje prepoznatljivosti imidža društva na tržištu,
• Stalni razvoj resursa organizacije, kako ljudskih, tako i materijalnih
• Povećanje kadrovske i tehničke spremnosti za upravljanje rizikom u vanrednim situacijama u skladu sa Procenom rizika i planom postupanja u vanrednim situacijama

Integrisani sistem menadžmenta se prati, meri, preispituje i kontinualno poboljšava uz redovno izveštavanje i komunikaciju statusa i efikasnosti na svim nivoima Zavoda.

Realizacijom utvrđenih ciljeva integrisanog sistema menadžmenta Zavoda ostvaruje visoki nivo zadovoljstva korisnika, konkurentski položaj na tržištu, međusobno poverenje i saradnju sa svojim korisnicima, ali i zadovoljenje zahteva i težnji svih zainteresovanih strana.

Ostvarivanje ciljeva definisanih ovom Politikom je stalan zadatak svih zaposlenih u Zavodu.

POLITIKA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA

Politika bezbednosti informacija ima za cilj da obezbedi zaštitu informacija i imovinu Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju od svih pretnji, internih ili eksternih, slučajnih ili namernih, kroz uspostavljanje, primenu, izvršavanje, nadziranje, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje integrisanog sistema menadžmenta (sistema menadžmenta kvaliteta, sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, sistema upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu i sistema menadžmenta bezbednosti informacija).

Primena ove Politike, dokumentovanih informacija, procedura i pravila, koja su definisana, je važna za održavanje integriteta informacionog sistema Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju u pružanju podrške realizaciji svih poslovnih procesa, zaposlenima kao i drugim zainteresovanim stranama.

Politika bezbednosti informacija je osnova sistema menadžmenta bezbednosti informacija koji obezbeđuje:
➢ da informacije budu zaštićene od neovlašćenog pristupa,
➢ da se održava poverljivost informacija,
➢ da informacije neće biti otkrivene neovlašćenim osobama, slučajnim ili namernim aktivnostima,
➢ da će integritet informacija biti sačuvan kroz zaštitu od neovlašćene izmene,
➢ da će biti omogućen pristup i izmena informacija ovlašćenim licima kada je to potrebno,
➢ usaglašenost sa zakonskim, tehničkim i kontrolnim zahtevima,
➢ da će sve povrede bezbednosti informacija biti razmatrane i istražene i
➢ da će biti pružena podrška ovoj Politici kroz definisanje poslovnih planova koji će se održavati i testirati u svakodnevnom radu.

Specifična pravila su postavljena da podrže ovu politiku uključujući:
➢ fizičku bezbednost,
➢ kontrole pristupa informacijama
➢ obrazovanje zaposlenih u vezi bezbednosti informacija i specifičnim obukama,
➢ internet i elektronsku poštu,
➢ načini korišćenja prenosnih uređaja (notebook računari, PDA uređaji, mobilnih uređaja),
➢ čuvanje i raspoloživost informacija,
➢ prevencija i detekcija delovanja virusa, trojanaca i drugog malicioznog koda i
➢ zaštita podataka kroz arhiviranje (backup).

Ova Politika se primenjuje i redovno preispituje u svim segmentima poslovanja u smislu pružanja usluga i podrške poslovanju našim poslovnim partnerima i komitentima.

Ostvarivanje ciljeva definisanih ovom Politikom je stalan zadatak svih zaposlenih u preduzeću.