Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

Vizija

VIZIJA ZAVODA ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EKOLOGIJU


Zavod za biocide i medicinsku ekologiju postaće elitna, referentna zdravstvena ustanova, koja pored dosadašnjih aktivnosti iz oblasti preventivne zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, razvija i naučno-istraživački rad pokrivajući sve aktuelnije polje medicinske ekologije, poštuje principe, postavlja kriterijume i razvija doktrine.U svojoj bogatoj istoriji, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju i njegovi pravni prethodnici, dali su doprinos u suzbijanju velikog broja epidemija, uključujući iepidemiju velikih boginja 1972. godine.


U novije vreme, ekipe Zavoda bile su angažovane na intervencijama po epidemio-loškim indikacijama, na pojavu i prijavu oboljenja, ili postojanja sumnje na virusnu hemoragičnu groznicu, antraks, hepatitis A i dr.


Zavod je pokretač i tvorac programskih aktivnosti koje se odnose na kontrolu vektora - prenosioca zaraznih bolesti na teritoriji grada Beograda. Kroz plani-rane programe, kao što su monitoring staništa, brojnost migracije, zdravstveni status, evidencija zdravih i zaraženih staništa na godišnjem nivou, uz moguću analizu sa prethodnim periodima, projektujemo još veći doprinos polju medicinske ekologije.


Programi edukacije stanovništva po pitanju zdravlja ljudi i zdravlja životne sredine, međusobnih uticaja i zavisnosti, daju praktičniji i pozitivniji pristup svakom elementu sredine u kojoj živimo i podižu svest o tome da negativni uticaji čoveka, narušavaju međusobnu ravnotežu u okruženju kratkoročno - nanoseći veliku štetu vidljivu u vremenu i dugoročno - akumuliranjem uticaja na gensku strukturu.


Tradicija znači i odgovornost, a unapređivanje odgovornosti na polju preventivne zaštite stanovništva i razvijanje programa u oblasti medicinske ekologije su naša obaveza i temelj naše vizije.


Stalno unapređenje kvaliteta zahteva podjednako angažovanje svih interesnih grupa: korisnika usluga, Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju kao davaoca usluga, finansijere i donosioce odluka na svim nivoima.


Stalno praćenje i uvođenje kulture kvaliteta vodi ka smanjivanju grešaka: iz neznanja, nedostatka veština, nemara, nedovoljne motivacije i nepažnje. Omogućava postizanje adekvatnog odgovora na zahteve i očekivanja korisnika: minimalan rizik po njegovo zdtavlje uz maksimalnu korist kao i dobijanje merljivih rezultata. Iz perspektive finansiranja zdravstvene zaštite a u okviru dela koji se odnosi na Zavod za biocide to je način za unapređenje efikasnosti sistema zdravstvene zaštie.


Preventivnim uslugama koje pruža Zavod za biocide i medicinsku ekologiju pružaće kvalitet kao rezultat racionalhog korišćenja postojećih resursa i kvantitativnom obimu upošljavanja postojećih) . Kroz to bi se prepoznali i prevenirali neželjeni događaji koji su kumulativni rezultat brojih uzroka, a mogu biti posledice individualnih propusta.


Zavod za biocide i medicinsku ekologiju pruža usluge u skladu sa definicijom kvaliteta zdravstvene zaštite: „ kvalitetna zdr zaštita je ona koja omogućava organizaciju resursa kako bi se zadovoljile zdravstvene potrebe korisnika za prevencijom i lečenjem, na bezbedan način, bez nepotebnih gubitaka i na visokom nivou njihovih zahteva.“


Kvalitet „ je posao svih zaposlenih i deo je svakodnevnog pristupa pri pružanju zdr. usluga sa jasnim odgovornostima za sprovođenje i inicijativom za unapređenje kvaliteta i postizanja zadatih ciljeva.“