Beograd

%

,

km/h

hPa

Мониторинг амброзије

У складу са програмом „Амброзија као здравствени ризик, мониторинг и сузбијање амброзије са неуређених јавних површина на територији града Београда ” сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије на територији града Београда обухвата две фазе са следећим активностима:

1. фаза – мониторинг и мапирање распрострањености амброзије на неуређеним јавним површинама, на територији града Београда
2. фаза – сузбијање амброзије на мапираним локалитетима на теритирији града Београда, која обухвата хемијске мере које се спроводе употребом хемијских средстава (хербицида), на локалитетима одређеним мониторингом.

Активности везане за теренска истраживања заступљености амброзије на територији града Београда врше се континуирано током целе вегетацијске сезоне. Мониторингом и мапирањем распрострањености амброзије дефинисани су локалитети и површине које треба третирати. За поједине локалитете које обухватају веће површине за мониторинг се користи дрон за снимање терена и праћење заступљености амброзије, а целокупан мониторинг се изводи применом најсавременијих метода.

Анализом података добијених мониторингом већа бројност биљака амброзије је утврђена на неуређеним земљиштима, површинама на којима се обављају различити грађевински, хидротехнички радови и сметлиштима.Број локација на којима је амброзија присутна у већем броју припадају рубним општинама града Београда, што се подудара са степеном уређености земљишта и правцима просторне дистрибуције полена амброзије.