Beograd

%

,

km/h

hPa

СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА


Зашто се спроводи систематска дератизација?

Завод за биоциде и медицинску екологију у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине у оквиру превентивних мера заштите здравља становништва од векторских заразних болести у Београду, реализује програм сузбијања глодара на територији16 градских општина на територији Београда као и на територији ГО Обреновца у оквиру програма сузбијања штетних глодара.
Третирање глодара се врши у периоду њихове највеће активности у два круга годишње.
У оквиру систематске дерaтизације врши се третман следећих категорија:
дератизација стамбеног фонда – стамбене јединице и индивидуална домаћинства
дератизацију нехигијенских насеља,
дератизацију обала, приобаља река и потока
дератизацију неуређених или делимично уређених слободних зелених и других јавних површина у околини стамбених зграда.
Сузбијање штетних глодара врше Екипе завода за биоциде и медицинску екологију, преко дана, у периоду од 09 до 16 сати.

Систематска дератизација представља превентивну меру заштите становништва од заразних болести. Боравак штетних глодара у просторима у којима повремено или стално бораве људи, представља ризик од преношења заразних болести. Осим тога, глодари наносе велике материјалне штете у просторима које населе, јер у својој исхрани користе најразличитије намирнице. Оштећују предмете, намештај, зидове, а оно што механички не оштете контаминирају својим урином, фецесом или кретањем по простору. Обзиром да су штетни глодари чести становници канализације, на себи носе читав спектар патогена, па својим кретањем контаминирају простор у коме бораве.

Начин извођења систематске дератизације

Пре извођења систематске дератизације врши се мониторинг штетних глодара на општинама Београда и утврђују се локалитети са повећаном бројношћу штетних глодара који ће били приоритет приликом спровођења систематске дератизације.
Завод за биоциде и медицинску екологију прима пријаве грађана о присуству штетних глодара. Након спроведеног мониторинга пријављене локације на којој су констатовани глодари, екипе оперативних техничара изводе систематску дератизацију у најкраћем року.

Препарат

Систематска дератизација изводи се препаратом, који је регистрован код надлежног министарства и уписан је у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа, решењем о упису биоцидних производа.

Родентицидни препарат којим се изводи дератизација затворених простора у којима нема влаге, је растресите и/или пелетиране формулације. Препарат се поставља на картонске тацне, како се не би разносио и да би његово касније уклањање било једноставније. Препарат се поставља у просторије које се закључавају, како не би био доступан деци и домаћим животињама.
На неуређеним зеленим површинама, приобаљу, нехигијенским насељима, као и у просторијама са високим степеном влаге, користи се родентицидни препарат у виду парафинског блока. Препарат се поставља у активне рупе штетних глодара. Рупе се затварају, како би препарат остао недоступан деци и животињама. Посебна пажња се била посвећује дератизацији нехигијенских насеља, која представљају стална жаришта.
Дератизација приобаља се врши парафинским блоковима, у појасу од 100 метара од обале. Препарат се поставља у активне рупе и свуда где то терен дозвољава, а да притом не представља ризик за децу и домаће животиње.
Обавештења о обављеној дератизацији су јарко жуте боје и постављају се на видна места. Обавештења садрже информације о датуму постављања препарата, о његовом саставу, антидоту и телефонском броју Националног центра за контролу тровања.

Пријава грађана о присуству штетних глодара

Грађани који примете штетне глодаре у својој околини могу проблем да пријаве на телефон Завода +381 11 305 4000 ili na zavod@biocidi.org.rs

Услуга се не наплаћује.

Молимо грађане да имају разумевање за екипе Завода за биоциде и медицинску екологију и омогуће им несметан приступ у подрумске и друге просторије, како би могли да изврше успешну дератизацију.

Фактори који доприносе пренамножавању глодара

Фактори који доприносе пренамножавању штетних глодара су нередовно одношење смећа, стари подруми са земљаним подовима, неуређени подруми и дворишта, септичке јаме које се више не користе, старе оштећене зграде, велики број дивљих мини депонија, неадекватно складиштење намирница и неадекватно одлагање смећа органског порекла (пекаре, месаре, пијаце и сл.). У Београду су сви наведени фактори присутни, због чега је неопходно редовно спровођење систематске дератизације.
Град Београд на својој територији има велики број нехигијенских насеља. Уређена нехигијенска насеља су контејнерска, међутим у већини нехигијенских насеља објекти у којима живе људи су направљени од картона, дрвета и лима. У овим насељима није уређен систем водовода и канализације. Становници свих нехигијенских насеља прикупљају секундарне сировине, тако да су површине око објеката у овим насељима препуне различитог отпада, што представља добро станиште за глодаре и њихово ширење по околним насељима у којима је уређена инфраструктура.

Мере заштите

Oнeмoгућити приступ штeтним глoдaримa у пoдрумскe и пoмoћнe прoстoриje тимe штo ћe сe зaстaклити прoзoри прoстoриja, избeтoнирaти пoд и зaкрпити свe рупe кoje им oмoгућaвajу нeсмeтaн улaз;
Oдржaвaњe рeдa и чистoћe пoмoћних и пoдрумских прoстoриja, кoшeњe и чишћeњe зeлeних пoвршинa;
Рeдoвнo oтклaњaњe смeћa.