Beograd

%

,

km/h

hPa

SISTEMATSKA DERATIZACIJA


Zašto se sprovodi sistematska deratizacija?

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine u okviru preventivnih mera zaštite zdravlja stanovništva od vektorskih zaraznih bolesti u Beogradu, realizujе program suzbijanja glodara na teritoriji16 gradskih opština na teritoriji Beograda kao i na teritoriji GO Obrenovca u okviru programa suzbijanja štetnih glodara.
Tretiranje glodara se vrši u periodu njihove najveće aktivnosti u dva kruga godišnje.
U okviru sistematskе deratizacije vrši se tretman sledećih kategorija:
deratizacijа stambenog fonda – stambene jedinice i individualna domaćinstva
deratizaciju nehigijenskih naselja,
deratizaciju obala, priobalja reka i potoka
deratizaciju neuređenih ili delimično uređenih slobodnih zelenih i drugih javnih površina u okolini stambenih zgrada.
Suzbijanje štetnih glodara vrše Ekipe zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, preko dana, u periodu od 09 do 16 sati.

Sistematska deratizacija predstavlja preventivnu meru zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Бoravak štetnih glodara u prostorima u kojima povremeno ili stalno borave ljudi, predstavlja rizik od prenošenja zaraznih bolesti. Osim toga, glodari nanose velike materijalne štete u prostorima koje nasele, jer u svojoj ishrani koriste najrazličitije namirnice. Оštećuju predmete, nameštaj, zidove, a ono što mehanički ne oštete kontaminiraju svojim urinom, fecesom ili kretanjem po prostoru. Obzirom da su štetni glodari česti stanovnici kanalizacije, na sebi nose čitav spektar patogena, pa svojim kretanjem kontaminiraju prostor u kome borave.

Način izvođenja sistematske deratizacije

Pre izvođenja sistematske deratizacije vrši se monitoring štetnih glodara na opštinama Beograda i utvрđuju se lokaliteti sa povećanom brojnošću štetnih glodara koji će bili prioritet prilikom sprovođenja sistematske deratizacije.
Zavod za biocide i medicinsku ekologiju prima prijave građana o prisustvu štetnih glodara. Nakon sprovedenog monitoringa prijavljene lokacije na kojoj su konstatovani glodari, ekipe operativnih tehničara izvodе sistematsku deratizaciju u najkraćem roku.

Preparat

Sistematska deratizacija izvodi se preparatom, koji je registrovan kod nadležnog ministarstva i upisan je u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea, rešenjem o upisu biocidnih proizvoda.

Rodenticidni preparat kojim se izvodi deratizacija zatvorenih prostora u kojima nema vlage, je rastresite i/ili peletirane formulacije. Preparat se postavlja na kartonske tacne, kako se ne bi raznosio i da bi njegovo kasnije uklanjanje bilo jednostavnije. Preparat se postavlja u prostorиje koje se zaključavaju, kako ne bi bio dostupan deci i domaćim životinjama.
Na neuređenim zelenim površinama, priobalju, nehigijenskim naseljima, kao i u prostorijama sa visokim stepenom vlage, koristi сe rodenticidni preparat u vidu parafinskog bloka. Preparat se postavlja u aktivne rupe štetnih glodara. Rupe se zatvaraju, kako bi preparat ostao nedostupan deci i životinjama. Posebna pažnja se bila posvećuje deratizaciji nehigijenskih naselja, koja predstavljaju stalna žarišta.
Deratizacija priobalja se vrši parafinskim blokovima, u pojasu od 100 metara od obale. Preparat se postavlja u aktivne rupe i svuda gde to teren dozvoljava, a da pritom ne predstavlja rizik za decu i domaće životinje.
Obaveštenja o obavljenoj deratizaciji su jarko žute boje i postavljaju se na vidna mesta. Obaveštenja sadrže informacijе o datumu postavljanja preparata, o njegovom sastavu, antidotu i telefonskom broju Nacionalnog centra za kontrolu trovanjа.

Prijava građana o prisustvu štetnih glodara

Građani koji primete štetne glodare u svojoj okolini mogu problem da prijave na telefon Zavoda +381 11 305 4000 ili na zavod@biocidi.org.rs

Usluga se ne naplaćuje.

Molimo građane da imaju razumevanje za ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju i omoguće im nesmetan pristup u podrumske i druge prostorije, kako bi mogli da izvrše uspešnu deratizaciju.

Faktori koji doprinose prenamnožavanju glodara

Faktori koji doprinose prenamnožavanju štetnih glodara su neredovno odnošenje smeća, stari podrumi sa zemljanim podovima, neuređeni podrumi i dvorišta, septičke jame koje se više ne koriste, stare oštećene zgrade, veliki broj divljih mini deponija, neadekvatno skladištenje namirnica i neadekvatno odlaganje smeća organskog porekla (pekare, mesare, pijace i sl.). U Beogradu su svi navedeni faktori prisutni, zbog čega je neophodno redovno sprovođenje sistematske deratizacije.
Grad Beograd na svojoj teritoriji ima veliki broj nehigijenskih naselja. Uređena nehigijenska naselja su kontejnerska, međutim u većini nehigijenskih naselja objekti u kojima žive ljudi su napravljeni od kartona, drveta i lima. U ovim naseljima nije uređen sistem vodovoda i kanalizacije. Stanovnici svih nehigijenskih naselja prikupljaju sekundarne sirovine, tako da su površine oko objekata u ovim naseljima prepunе različitog otpada, što predstavlja dobro stanište za glodare i njihovo širenje po okolnim naseljima u kojima je uređena infrastruktura.

Mere zaštite

Oneмogućiti pristup štetnim glodarima у podrumske и poмoćne prostorije time što će se zastakliti prozori prostorija, izbeтonirati pod и zakrpiti sve rupe кoje im oмogućaвaju nesmeтan ulaz.
Održavanje reda i čistoće poмoćnih и podrumskih prostorija, košenje i čišćenje zelenih površina;
Рedovno otklanjanje smeća.