Beograd

%

,

km/h

hPa

SUZBIJANJE AMBROZIJE

AMBROZJjA je jednogodišnja invazivna, korovska i alergena biljka. Kao takva nanosi velike štete na različite načine. Između ostalog umanjuje visinu i kvalitet prinosa gajenih kultura i negativno utiče na zdravlje ljudi i životinja. Kao jedna od biljaka sa jakim alergenim svojstvima, koja raste u našem podneblju, ona se mora sistematski suzbijati u cilju zaštite i unapređenja zdravlja ljudi i očuvanja životne sredine, što podrazumeva primenu različitih mera: preventivnih, agrotehničkih, mehaničkih, hemijskih i mera administrativnog karaktera. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju obavlja hemijski tretman suzbijanja ambrozije sa neuređenih javnih površina na teritoriji grada Beograda. Za hemijsko suzbijanje ambrozije koristi ne selektivni herbicid širokog spektra dejstva koji je ekološki prihvatljiv a odličnih herbicidnih svojstava. Preparat se primenjuje u fazi intenzivnog porasta biljke, u našim ekološkim uslovima to je vremenski period od VI do IX meseca. Aplikacija herbicida se obavlja motornim leđnim orošivačima i motornim nošenim prskalicama zapremone rezervoara od 400 l. Suzbijanje se obavlja na lokacijama koje su determinisane monitoringom i po prijavama građana.