Beograd

%

,

km/h

hPa

SUZBIJANJE KOMARACA

TRETMAN SUZBIJANJA ODRASLIH FORMI KOMARACA

Suzbijanje odraslih formi komaraca sprovodi se u dva pravca: larvicidni tretman i tretman odraslih formi komaraca kako u zatvorenom prostoru tako i na otvorenim površinama.

Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na otvorenim površinama se primenjuje u slučaju povećane brojnosti odraslih formi komaraca na određenim lokalitetima. Povećana brojnost se određuje monitoringom i stalnim praćenjem populacije komaraca na teritoriji grada Beograda.

Kada se ustanovi povećana brojnost komaraca, sprovodi se tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na otvorenim površinama a u obzir se uzima konfiguracija terena, gustina vegetacije, blizina reka, blizina razliva (kubika) reka, blizina grobalja i septičkih jama kao potencijalnih staništa za razviće komaraca.


Prema lokalitetu i konfiguraciji terena koriste se i različiti uređaji. Tretman urbanih delova grada vrši se uređajem ULV Aerosol Generator – hladno zamagljivanje, tretman priobalja, terena sa gustom vegetacijom vrši se dimnim generatorima za termalno zamagljivanje različite zapremine.


Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca hladnim zamagljivanjem sprovodi se u urbanom delu grada.

Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca termalnim zamagljivanjem sprovodi se u parkovima kao na primer zelenilo oko zgrada u bloku 71, 45, 44, 70, 70a, 72, 61, 63, 62, 64, zelenilo oko zgrada u ulici Lipa, Mihaila Petrovića, Vidikovačkom i Vinogradarskom vencu itd., park-šumama, šumama, priobalju reka, grobljima kao i svim lokalitetima koji su obrasli gustom vegetacijom. Prednost termalnog zamagljivanja jeste u tome što se aktivna supstanca koja deluje na odrasle oblike komaraca, rastvorena u organskom rastvaraču u obliku dima lagano provlači kroz gustu vegetaciju. Veličina kapljice pri radu sa dimnim generatorima je u proseku od 5 do 10 mikrona što omogućava lagano padanje aktivne suptance i njen duži kontakt sa komarcima.


Suzbijanje odraslih formi komaraca sprovodi se pod adekvatnim vremenskim uslovima (odgovarajuća temperatura i vlažnost vazduha, odgovarajuća brzina vetra i bez padavina).
Suzbijanje odraslih formi komaraca sprovodi se u vreme najveće aktivnosti komaraca i to u večernjim časovima od 19 do 23 h i ranim jutarnjim časovima od 04 do 07 h. U vrelim letnjim danima kada dnevne temperature dostižu visoke vrednosti i naši sugrađani izlaze u večernjim časovima od 19 do 23 h u park ispred zgrade, na kej pored reke, na Adu Ciganliju ili Adu Huju da se osveže i prošetaju u prirodi. Period od 19 h do 23 h je period najveće aktivnosti komaraca i optimalno vreme za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca, iz tih razloga apelujemo na sugrađane da imaju razumevanja za naše ekipe na terenu.

Tretman suzbijnja odraslih formi komaraca sa zemlje vrši se biocidnim preparatom koji je bezbedan po zdravlje ljudi i registrovan za tu namenu.

TRETMAN SUZBIJANJA LARVI KOMARACA

Na otvorenim površinama larve komaraca se suzbijaju sa zemlјe i to na svim vodenim površinama koje predstavlјaju potencijalna žarišta za njihov rast i razviće. Pod ovim se podrazumevaju meliracioni kanali, bare, fekalni kanali, razlivi, vodena ogledala, kubici i sl. Tretmani se izvode nekoliko puta u toku sezone, pri čemu njihova učestalost zavisi od brojnosti larvi u određenoj vodenoj površini. Izbor preparata za larvicidni tretman zavisi od stepena osetljivosti larvi prema insekticidnim preparataima, forme preparata za aplikaciju, terena, tipa staništa, prohodnosti staništa, zagađenosti vode, brzine protoka i finansijske mogućnosti. Za larvicidni tretman komaraca koriste se jedinjenja iz različitih hemijskih grupa. Dugo vremena je korišćen preparat iz grupe organofosfata, sada se koriste jedinjenja koja se nalaze u grupi regulatora rasta insekata. Količine preparata mogu da variraju zavisno od zagađenosti vode i brzine protoka. Ako je voda čista i stajaća onda se upotrebljavaju najniže dozvoljene količine, ukoliko se radi o vodama zagađenim organskim materijama količina preparata se povećava do gornje granice. Na teritoriji grada Beograda Zavod za biocide i medicinsku ekologiju larvicidni tretman sprovodi od marta do oktobra. Larvicidnim tretmanom su obuhvaćene vodene površine koje predstavljaju legla larvi komaraca na teritoriji celog grada.

TRETMAN SUZBIJANJA KUĆNIH FORMI KOMARACA

Da li slučajno imate komarce u zgradi ili stanu i u toku zime? Ne pričinjava vam se..to su tzv.kućne forme komaraca. Sa dolaskom hladnog vremena, stvaraju se nepovoljni uslovi za opstanak komaraca napolju i oni traže mesta gde mogu da prezime. Komarci prezimljavaju u podrumima, šahtama, podstanicama, tehničkim etažama, garažama, kućicama lifta…gde god je temperatura dovoljno visoka za njihovo preživljavanje.

Preko zime preživljavaju pre svega oplođene ženke koje se skrivaju na ovakvim mestim i koje na proleće daju novu generaciju komaraca. Ukoliko komarci nađu toplije prostorije sa vodom mogu da se i tokom cele zime razmnožavaju i da bodu stanare tokom cele godine.

Ukoliko imate problem kontaktirajte Zavod za biocide i medicinsku ekologiju izvodi suzbijanje komaraca u zatvorenom prostoru stambenih i drugih objekata. Sredstva za izvođenje tretmana je obezbedio Grad Beograd i ne snose ga građani. Nakon tretmana najvažnije je ispumpate nakupljenu vodu ukoliko je ima i da onemogućite novo nakupljanje vode. Proverite da vam ne curi iz cevi u tehničkim etažama i podstanicama i postavite mrežice na prozore podruma da ubuduće komarci ne mogu da uđu u podrume. Obratite pažnju da li na podu zgrade imate šahte i šta se nalazi u njima jer se nakada komarci razmnožavaju u šatama;

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju efikasno i brzo izvodi suzbijanje komaraca u zatvorenim prostorima. Sredstava koja se koriste za tretman su potpuno bezbedna za zdravlje ljudi.