Beograd

%

,

km/h

hPa

СУЗБИЈАЊЕ ОСТАЛИХ ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА

Завод за биоциде и медицинску екологију врши услуге превентивне дератизације и дезинсекције у циљу уништавања штетних врста инсеката и глодара који преносе заразне болести и праве економске штете у:

– Кондиторској индустрији
– Кланицама
– Млекарама
– Пекарама
– Хотелијерству
– Трговини
– Електросистемима
– Сточарским објектима
– Млинско пекарској индустрији
– Пословно стамбеним објектима
– Заштита културних добара

Дезинсекција је сузбијањае штетних инсеката и њихово свођење на биолошки минимум.Дезинсекција се спроводи механичким,физичким, биолошким и хемијским методама.Инсекти својим активнишћу преносе узрочнике заразних болести,паразитирају на телу човека,проузрокују узнемиреност,изазивају алергијске реакције, уништавају и загађују храну.
Дезинсекцију обављамо следећим методама:

– Влажна дезинсекција електричним и моторним прскалицама,генераторима за топло и хладно замагљивање
– Третирање геловима и феромонским клопкама

За примену ДДД мера користе се препарати који су дозвољени у јавној хигијени,имају безбедносни лист и решење надлежних министарстава.

Завод за биоциде спроводи мере дезинсекције и дератизације по HACCP систему.

Према дефиницији HACCP је систем за идентификацију, оцењивање и контролу опасности од значаја за безбедност хране, односно, то је систем управљања у свим сегментима производње хране у којем се сигурност постиже кроз анализу и контролу биолошких, хемијских и физичких хазарда од производње сировог материјала, прераде и руковања до финалног продукта, дистрибуције и конзумирања.

Шта значи HACCP:

– Hazard – Опасност по здравље у одређеној тачки процеса производње намирница
– Analysis – Анализа опасности могуће контаминације производа у свакој тачки процеса производње намирнице
– Critical – Одређивање критичне тачке у процесу по здравствену безбедност производа
– Control – Контрола критичне тачке процеса
– Point – Тачака процеса производње намирница

Основни циљ HACCP система је производња безбедних прехрамбених производа, што заправо значи да се не односи на квалитет производа већ на његову здравствену исправност. Дакле овај систем подразумева производњу здравствено исправних намирница превентивним деловањем тј. да се предупреди појава штетних инсеката и глодара.
Примена HACCP система захтева тимски приступ решавању проблема (корисник и пружалац услуга) и тражи пуну опредељеност и укљученост руководства и осталих радника.